درباره فرمانداری

سرشاخه
عنوان : فرماندار شهرستان گلپایگان - نام : دکتر حسین - نام خانوادگی : یارمحمدیان - توضیح  : دکتر حسین یارمحمدیان
فرماندار شهرستان گلپایگان
عنوان : معاونت برنامه ریزی و امور هماهنگی عمرانی - نام : مجید - نام خانوادگی : نوری - توضیح  : مجید نوری
معاونت برنامه ریزی و امور هماهنگی عمرانی
عنوان : معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی - نام : حمیدرضا - نام خانوادگی : افتخاری - توضیح  : حمیدرضا افتخاری
معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی
عنوان : بخشدار مرکزی گلپایگان - نام : مهدی - نام خانوادگی : سرلک - توضیح  : مهدی سرلک
بخشدار مرکزی گلپایگان
عنوان : کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات - نام : نفیسه - نام خانوادگی : فیروزی - توضیح  : نفیسه فیروزی
کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات
عنوان : کارشناس پیگیری نظارت و ارزیابی - نام : فهیمه - نام خانوادگی : جلالی - توضیح  : فهیمه جلالی
کارشناس پیگیری نظارت و ارزیابی
عنوان : کارشناس امور بانوان - نام : سمیه - نام خانوادگی : شبان - توضیح  : سمیه شبان
کارشناس امور بانوان
عنوان : دیرخانه کارشناس کشاورزی - نام : رضوان - نام خانوادگی : ذنوبی - توضیح  : رضوان ذنوبی
دیرخانه کارشناس کشاورزی
عنوان : کارشناس امور عمرانی - نام : عماد - نام خانوادگی : خرم - توضیح  : عماد خرم
کارشناس امور عمرانی
کارشناس روابط عمومی
عنوان : حسابدار امین اموال - نام : احمد - نام خانوادگی : حقیقت - توضیح  : احمد حقیقت
حسابدار امین اموال
کارشناس مسئول سیاسی امنیتی انتخابات
عنوان : کارشناس امور شهری روستایی و انتخابات - نام : حسین - نام خانوادگی : عظیمی - توضیح  : حسین عظیمی
کارشناس امور شهری روستایی و انتخابات
عنوان : کارشناس حراست - نام : علی اصغر - نام خانوادگی : خامسی - توضیح  : علی اصغر خامسی
کارشناس حراست
عنوان : کارشناس هماهنگی امور اقتصادی، صنایع و معادن - نام : میثم - نام خانوادگی : رضایی - توضیح  : میثم رضایی
کارشناس هماهنگی امور اقتصادی، صنایع و معادن
عنوان : کارشناس امور دهستانها - نام : محمد ابراهیم - نام خانوادگی : عظمتی - توضیح  : محمد ابراهیم عظمتی
کارشناس امور دهستانها
عنوان : کارشناس امور حقوقی - نام : فاطمه بشیری - نام خانوادگی : - توضیح  : فاطمه بشیری
کارشناس امور حقوقی
عنوان : کارشناس امور اجتماعی - نام : زهرا - نام خانوادگی : نجفی - توضیح  : زهرا نجفی
کارشناس امور اجتماعی
عنوان : ماشین نویس آرد و نان - نام : علی اکبر - نام خانوادگی : مسلمی - توضیح  : علی اکبر مسلمی
ماشین نویس آرد و نان